Leasing samochodu osobowego

Poniedziałek 29 czerwca 2020
Aleksandra Śniegucka

Możliwości i obowiązki związane z zakupem pojazdu

Leasing samochodu osobowego

We wcześniejszym wpisie związanym z wyborem pierwszego samochodu Pani Jadzia podjęła decyzję o wyborze leasingu jako formy opłacania nabywanego przez nią pojazdu. Możliwość ta została w dość lakoniczny sposób ujęta, więc postanowiłam podjąć się szerszego rozwinięcia tego tematu.

Czym jest leasing?

Leasing to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która jest zawierana pomiędzy osobą finansującą (leasingodawcą) oraz osobą korzystającą z przedmiotu umowy (leasingobiorcą). Formę tego rodzaju porozumienia można zbliżyć do zakupu na raty bądź wynajmu długoterminowego.

W naszym przykładzie Pani Jadzia zawierając tego typu umowę z leasingodawcą na wybrany przez siebie pojazd, zobowiązuje się do wnoszenia comiesięcznych opłat w ramach możliwości korzystania z niego. Podmiot finansujący najczęściej zakupuje wskazany w umowie przedmiot i udostępnia go leasingobiorcy do wykorzystywania w zamian za ustaloną opłatę.

Rodzaje leasingów

Podział weryfikujący liczbę podmiotów
  1. Leasing bezpośredni – umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy producentem oraz użytkownikiem;
  2. Leasing pośredni – w umowie bierze udział więcej niż dwa podmioty – pomiędzy producentem oraz użytkownikiem pojawia się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe świadczące usługi.

Składniki leasingu

Umowa leasingu jest usługą, na rzecz której ponoszone są koszty następujących składników:

  1. Składnik kapitałowy – odzwierciedla on wartość przedmiotu użytkowanego;
  2. Składnik odsetkowy – odzwierciedla on wartość wynagrodzenia leasingodawcy za świadczoną usługę.

Rodzaje leasingów

  1. Leasing operacyjny (usługowy);
  2. Leasing finansowy (kapitałowy);
  3. Leasing zwrotny;
  4. Leasing konsumencki.

Leasing operacyjny

Przedmiot objęty umową zostaje na określony czas przekazany leasingobiorcy do użytku. Czas ten zazwyczaj jest krótszy niż normatywne zużycie danego dobra.

Raty leasingowe są dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodów (wydatki ponoszone w celu osiągania przychodów, bądź zabezpieczenia jego źródła), a przedmiot objęty umową nie podlega amortyzacji. Do każdej z rat doliczany jest podatek VAT.

W tym rodzaju leasingu pod koniec trwania umowy użytkownik ma zagwarantowane prawo do wykupu wykorzystywanego przedmiotu. Kwota do zapłaty jest określana na początku zawarcia umowy oraz zostaje powiększona o podatek od towarów i usług (VAT).

Leasing finansowy

W tym rodzaju umowy obowiązek związany z wykonywaniem odpisów amortyzacyjnych leży w gestii leasingobiorcy. Właścicielem przedmiotu podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego jest leasingodawca. Prawo do przeniesienia tytułu własności nad dobrem objętym umową może zostać w niej zagwarantowane. Możliwość ta wynika z klauzuli opcji na sprzedaż.

Leasing ten zawiera w sobie dwa składniki: kapitałowy oraz odsetkowy. Dla użytkownika koszt uzyskania przychodów obejmuje jedynie składnik odsetkowy, podatek VAT natomiast musi zostać zapłacony w całości zaraz po odbiorze przedmiotu objętego umową. W momencie opłacenia ostatniej raty leasingobiorca staje się automatycznie właścicielem użytkowanego dobra.

Leasing zwrotny

Jest to szczególny rodzaj umowy leasingu, w której użytkownik jest jednocześnie dostawcą oraz odbiorcą dobra objętego umową. W sytuacji, w której dany podmiot nie posiada wymaganej płynności finansowej, w przeciwieństwie do bogactwa w formie środków trwałych, może zdecydować się na odkupienie rzeczonych środków przez wybraną firmę leasingową. W tej sytuacji dochodzi do prawnej zmiany właściciela, natomiast użytkownik pozostaje bez zmian.

Umowa ta może zostać zawarta na podstawie leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego, w których obowiązują te same zasady odliczania ponoszonych kosztów oraz amortyzacji.

Z dniem wygaśnięcia umowy istnieje możliwość ponownego nabycia praw własności do leasingowanego dobra przez użytkownika. Wykorzystanie tego typu umowy jest pomocne w zachowaniu odpowiedniej płynności finansowej przez klienta firmy leasingowej.

Leasing konsumencki

Rodzaj umowy leasingu dedykowany osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Korzyścią dla osób decydujących się na ten typ usługi jest brak konieczności wniesienia opłaty wstępnej (0-30%) oraz ograniczenie wszelkich formalności do minimum. Istnieje w nim możliwość zawarcia umowy z opcją wykupu oraz bez wykupu.

Jaką formę leasingu wybrać?

Wybór rodzaju zawieranej umowy jest ściśle związany z preferencjami oraz możliwościami leasingobiorcy. Różnice pomiędzy omówionymi formami leasingu pozwalają na dokonanie wyboru dopasowanego do potrzeb użytkownika.

Rys. 1. Wybór formy leasingu

”Pani

źródło: Grafika przygotowana za pomocą aplikacji Bitmoji

W sytuacji Pani Jadzi można założyć, że posiada ona wymaganą kwotę związaną z zakupem wybranego pojazdu, natomiast chciałaby zachować pożądaną płynność finansową. Właściwym wyborem w tym przypadku jest zakupienie pojazdu z własnych środków i zawarcie umowy leasingu zwrotnego.

Dzięki takiej decyzji Pani Jadzia będzie posiadała odpowiednią płynność finansową, wymarzony pojazd oraz w dniu wygaśnięcia umowy możliwość wykupu lub zrezygnowania z dalszego użytkowania samochodu.

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam
Aleksandra Śniegucka

Jeśli masz jeszcze chwilę, to zajrzyj do:

Możliwości spieniężania samochodu

Wybór pierwszego pojazdu na pierwszy rzut oka zdaje się być prosty. Widząc jednak innowacje technologiczne oraz znając własne możliwości i preferencje pierwotnie łatwa decyzja może stać się dosyć problematyczna do podjęcia.

Przeczytaj cały artykuł

ABS, alarm, alufelgi

Wyposażenie samochodu zdaje się być jasne dla każdego kierowcy. Intuicja pozwala nam wnioskować na temat jego poszczególnych składowych. Niekiedy jednak należy pamiętać, że te najmniej widoczne elementy są najbardziej funkcjonalne.

Przeczytaj cały artykuł

Podział pojazdów na segmenty

Wybór pierwszego pojazdu na pierwszy rzut oka zdaje się być prosty. Widząc jednak innowacje technologiczne oraz znając własne możliwości i preferencje pierwotnie łatwa decyzja może stać się dosyć problematyczna do podjęcia.

Przeczytaj cały artykuł

Istota logistyki

W dzisiejszych czasach uzyskanie jak najwyższego poziomu konkurencyjności jest pożądane przez każde przedsiębiorstwo. Optymalne i właściwie zaplanowane wykorzystanie zasobów może pozwolić uzyskać ten cel. Istotna w tej sytuacji staje się logistyka.

Przeczytaj cały artykuł

Artykuły Vetntus Trade